ประวัติความเป็นมา


1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย         

2. ระยะเวลาในการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน  ก่อสร้างกิจการตั้งแต่ปี 2542 (22 ปี 6 เดือน)                  

3. ที่มาประวัติโดยย่อของหน่วยงาน        

สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เริ่มดำเนินโครงการก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2542 โดยใช้ชื่อ "สำนักกิจการพิเศษ" โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ชั้นล่างของอาคารเรียนรวม 25 ปีราชภัฏ โดยมีหน่วยงานในการกำกับ                                             

          3.1  ศูนย์อาหาร 1 และศูนย์อาหาร 2                                                               

          3.2  น้ำดื่มราชภัฏ                                                                 

          3.3  โรงแรมราชภัฏอินน์                                                          

          3.4  งานเช่าที่จุดบริการถ่ายเอกสาร                                                                 

          3.5  COPY CENTER                                                              

          ต่อมาเมื่อปีงบประมาณ 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์พัฒนาธุรกิจและสิทธิประโยชน์" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหารายได้ให้กับหน่วยงาน และมีหน่วยงานเพิ่มเติม ดังนี้                            

          3.6  หอพักนักศึกษาจีน                                                            

          3.7  ห้องอาหารบัวตอง                                                            

          3.8  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย                                                              

          3.9  สถานีจำหน่ายน้ำมัน                                                         

          3.10  สนามไดร์ฟกอล์ฟ                                                           

          3.11  ร้านมินิมาร์ท (จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่โรงเรียนสาธิต และอาคารเรียนรวม)

          3.12  จุดจำหน่ายของที่ระลึก "ร้านบัวหลวง"  ณ ไนท์บาร์ซ่า เชียงราย                             

          ต่อมาเมื่อปีงบประมาณ 2550 ได้เปลี่ยนเป็นชื่อ "ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" โดยมีงานจัดหารายได้ และงานบริการสนับสนุนของงานมหาวิทยาลัย  โดยมีงานบริการเพิ่มมาคือ

          3.13  งานบริหารห้องประชุมทั้งภายในและภายนอก                                                     

          3.14  งานบริการเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและอุปกรณ์การแต่งกายชุดพิธีการ ชุดนักศึกษาชาย-หญิง  และตำรารายวิชาพื้นฐาน                                           

          และต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนเป็น "สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน" โดยมีนโยบายการบริหารงาน เพื่อการจัดการรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารโรงแรมราชภัฏอินน์

          ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้"  มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำกับดูแลศูนย์ต่างๆ ดังนี้

          1. ศูนย์ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชภัฏ
          2. ศูนย์ที่พักบุคลากรและนักศึกษา (ราชภัฏภิรมย์ 1-9)
          3. ศูนย์บริการโรงแรมราชภัฏอินน์
          4. ศูนย์ร้านค้าสวัสดิการ
          5. ศูนย์บริการถ่ายภาพ
          6. ศูนย์การเช่าและพื้นที่จัดกิจกรรมให้เช่า
          7. ศูนย์ประชุมสัมมนาและบริการอาหาร
          8. ศูนย์ ๙ รฤก (จำหน่ายสินค้าที่ระลึก)
          9. ศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ (CRRU Sport Complex)
          10. ศูนย์บริการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา