วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน


1.  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกิดมูลค่าทางธุรกิจ

2.  ความยั่งยืนการประกอบการค้าของคู่ค้าทางธุรกิจของมหาวิทยาลัย

3.  นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

4.  สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวในการสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มั่นคง