พันธกิจ


1.  บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เกิดประโยชน์และรายได้

2.  บริหารจัดการพันธสัญญากับคู่ค้าทางธุรกิจของมหาวิทยาลัย

3.  เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ทางธุรกิจของนักศึกษา

4.  พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ