วิสัยทัศน์


สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เกิดประโยชน์และรายได้