ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่ง ผู้ดูแลหอพักนักศึกษา-ชาย จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ ๕๐๘/๒๕๖๖

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างรายเดือน ประจำสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

--------------------------------------------------

      ด้วย สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างรายเดือน ประจำสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างรายเดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

          ผู้ดูแลหอพักนักศึกษา-ชาย          จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าจ้าง

          คุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี            เดือนละ  ๑๗,๕๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

๓.๑ งานระบบสารสนเทศรวมถึงเช็คกล้องวงจรปิดของหอพักทุกวันจันทร์

๓.๒ ตรวจสอบ เช็คนักศึกษา รายงานกิจกรรมพัฒนาหอพักทุกวันพุธ

๓.๓ ทำตารางเวร ตรวจสอบ เช็คนักศึกษา รายงานกิจกรรมพัฒนาพุทธสถาน

๓.๔ อัพเดตข้อมูล แชร์ข้อมูล ลงเพจหอพักภิรมย์ราชภัฏทุกวัน

๓.๕ อัพเดตข้อมูลนักศึกษาหอพักและติดตามนักศึกษาให้ลงระบบการจองหอพักในเวปไซต์แผนกหอพัก

๓.๖ ตรวจสอบ เช็คนักศึกษาในกลุ่มไลน์ การเข้า-ออก หอพัก

๓.๗ จดมิเตอร์น้ำประปาและไฟฟ้าทุกวันที่ 25 ของเดือน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบและจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าทุกวันที่ 1-5 ของเดือน

๓.๘ เบิกใบเสร็จ พร้อมนำส่งเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าที่กองคลัง

๓.๙ งานซ่อมแซมหอพัก และงานบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หอพัก

๓.๑๐  ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพัก

๓.๑๑  ดูแล ให้การช่วยเหลือนักศึกษาหอพักกรณีฉุกเฉิน และประสานแจ้งผู้ปกครองทราบ

๓.๑๒ กำกับ ดูแล ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงต่างๆ 

๓.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑  มีสัญชาติไทย

๔.๑.๒  มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป

๔.๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  เป็นประมุข

๔.๑.๔  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

๔.๑.๕  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฏ ก.พ.อ.

๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๔.๑.๗  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

๔.๑.๘  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๑.๙  ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือลหุโทษ

๔.๑.๑๐ ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน

๔.๑.๑๑  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอื่น

๔.๑.๑๒  ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

   ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๔.๒.๑  เพศชาย

๔.๒.๒  อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป

๔.๒.๓  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

๔.๒.๔  สามารถปฏิบัติงานในเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๕. วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร

       ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ในวันทำการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์ ๐๕๓๗๗-๖๒๖๗

๖. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

    ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้าร่วมการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

    ๖.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    ๖.๓ ผู้ที่ผ่านการสอบ ในวันที่บรรจุจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

 ๗. หลักฐานในการสมัครสอบ

     ๗.๑ ใบสมัครตามแบบของสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

     ๗.๒ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑  ฉบับ

     ๗.๓ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ              จำนวน ๑ ฉบับ

     ๗.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน ๑ ฉบับ

     ๗.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน ๑ ฉบับ

     ๗.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

     ๗.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือประวัติและผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

     ๗.๘ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้ว ไม่เกิน ๑ ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๑ รูป

     ๗.๙ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

๘.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

     สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่และเวลา

วิธีการสอบ

สถานที่สอบ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ

    ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน

      คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ คะแนน

๑๑. การประกาศผลการสอบ

      สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทางเพจสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๑๒. การบรรจุ

      สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะบรรจุผู้สอบแข่งขันจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นพนักงาน โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖

 

โปรดอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมทางเพจสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เพจ Facebook : https://www.facebook.com/otimcrru

หรือทางลิงค์ : https://www.facebook.com/photo?fbid=801155555345166&set=pcb.801156208678434ประกาศเมื่อ
26 กันยายน 2566