ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ ๕๐๗/๒๕๖๖

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างรายเดือน ประจำสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

----------------------------------------------------------------------------------------

       ด้วย สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างรายเดือน ประจำสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างรายเดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

          เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                    จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าจ้าง

          คุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี   เดือนละ  ๑๗,๕๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

๓.๑ งานการเงิน

          ๓.๑.๑  จัดทำข้อมูลแสดงสถานะการเงินประจำเดือน

          ๓.๑.๒  จำแนกค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการตามคำขอจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบบัญชี Express และ Excel

          ๓.๑.๓  จัดทำข้อมูลการชำระหนี้เจ้าหนี้ ในระบบ Express และระบบ 3DGF ของแต่ละโครงการ

          ๓.๑.๔  กระทบยอดเงินฝาก และการรับชำระหนี้ จากลูกหนี้ การจ่ายชำระหนี้ กับข้อมูลของกองคลังให้เป็นปัจจุบัน

         ๓.๑.๕  กระทบยอดรายรับ-รายจ่ายกับกองคลัง และกองแผน ในแต่ละเดือน รวบรวมเป็นรายปี

         ๓.๑.๖  ประสานงานร้านค้า เก็บค่าเช่า ค่าน้ำ - ค่าไฟ รวมถึงจัดทำสัญญาเช่า

         ๓.๑.๗  ติดตาม กำกับลูกหนี้ค้างชำระ

๓.๒ งานบัญชี

         ๓.๒.๑  จัดทำข้อมูลรายรับ การรับชำระหนี้ และการขายเชื่อของแต่ละโครงการในแต่ละวัน

         ๓.๒.๒  จัดทำและควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของแต่ละโครงการ

         ๓.๒.๓  จัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำเดือนและประจำปี

๓.๓ งานพัสดุ

         ๓.๓.๑  ตรวจสอบรายการขอจัดซื้อ/ขอจ้าง/ครุภัณฑ์/ปรับปรุงต่างๆ

         ๓.๓.๒  ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างก่อนนำเสนอและนำส่งกองคลัง

๓.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑  มีสัญชาติไทย

๔.๑.๒  มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป

๔.๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  เป็นประมุข

๔.๑.๔  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

๔.๑.๕  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฏ ก.พ.อ.

๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๔.๑.๗  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

๔.๑.๘  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๑.๙  ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือลหุโทษ

๔.๑.๑๐ ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ   องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน

๔.๑.๑๑  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอื่น

๔.๑.๑๒  ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

   ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๔.๒.๑  เพศหญิง

๔.๒.๒  อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป

๔.๒.๓  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

๔.๒.๔  สามารถปฏิบัติงานในเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 ๕. วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร

       ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ในวันทำการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์ ๐๕๓๗๗-๖๒๖๗

๖. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

    ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้าร่วมการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

    ๖.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    ๖.๓ ผู้ที่ผ่านการสอบ ในวันที่บรรจุจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

 ๗. หลักฐานในการสมัครสอบ

     ๗.๑ ใบสมัครตามแบบของสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

     ๗.๒ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑  ฉบับ

     ๗.๓ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ              จำนวน ๑ ฉบับ

     ๗.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน ๑ ฉบับ

     ๗.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน ๑ ฉบับ

     ๗.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

     ๗.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือประวัติและผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

     ๗.๘ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้ว ไม่เกิน ๑ ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๑ รูป

     ๗.๙ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

๘.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

     สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่และเวลา

วิธีการสอบ

สถานที่สอบ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ

    ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน

      คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ คะแนน

๑๑. การประกาศผลการสอบ

      สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทางเพจสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๑๒. การบรรจุ

      สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะบรรจุ
ผู้สอบแข่งขันจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นพนักงาน โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖

 

โปรดอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมทางเพจสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เพจ Facebook : https://www.facebook.com/otimcrru

หรือทางลิงค์ : https://www.facebook.com/photo/?fbid=801146122012776&set=pcb.801147122012676ประกาศเมื่อ
26 กันยายน 2566